متعلقات کناف

 

متعلقات کناف

 

1- بست اتصال کامل کناف F47

 

 

2- بست اتصال نیمه کناف F47

 

 

3- بست اتصال طولی کناف F47

 

 

4- اتصال مستقیم کناف CT205 (براکت f47)

 

 

5- اتصال مستقیم کناف CD60 (براکت CD60)

 

 

6- اتصال سقفی کناف HT90

 

 

7- آویز سیمی کناف (100 سانتیمتر)

 

 

8- آویز سیمی کناف (60 سانتیمتر)

 

 

9- آویز سیمی کناف (20 سانتیمتر)

 

 

10- بست اتصال آویز دوبل داخلی کناف

 

 

11- بست اتصال کامل کناف CD60

 

 

12- بست اتصال نیمه کناف CD60

 

 

13- بست اتصال طولی کناف CD60

 

 

14- رکاب نانیوس کناف CD60 / F47

 

 

15- چنگک نانیوس کناف CD60

 

 

16- پین نانیوس کناف (سوزن تنظیم ارتفاع)

 

 

17- قطعه رابط نانیوس کناف 10 سانتیمتری

 

 

18- قطعه افزایش طول نانیوس کناف 300 سانتیمتری

 

 

19- آویز نانیوس کناف

 

 

20- ساپورت تاسیساتی کناف  (L=400) SP 60  (L=600)   /   SP 60

 

 

21- ساپورت تاسیساتی کناف SC47