انواع پودر و بتونه کناف و مواد مکمل شیمیاییی

 

انواع پودر و بتونه کناف

 

 

1- بتونه درزگیر کناف 20 کیلوگرمی

 

 

 

2- پرلفیکس کناف 20 کیلوگرمی

 

 

 

3- ماستیک کناف 20 کیلوگرمی

 

 

 

4- ماستیک 20 کیلوگرمی

 

 

 

5- Readyfix 28kg

 

 

 

 

مواد مکمل شیمیایی

 

1- عایق آبی کناف 5 کیلوگرمی