انواع سازه های کناف

انواع سازه های کناف

 

1- استاد کناف C26

 

 

2- استاد کناف C48

 

 

3- استاد کناف C70

 

 

4- استاد کناف C100

 

 

5- رانر کناف UH36

 

 

6- رانر کناف U26

 

 

7- رانر کناف U48

 

 

8- رانر کناف U70

 

 

9- رانر کناف U100

 

 

10- پروفیل کناف F47

 

 

11- پروفیل کناف L25

 

 

12- CD 60

 

 

13- UD 28

 

 

14- کرنربید کناف

 

 

15- کرنربید کناف

 

 

16- پروفیل کناف T 24-3600

 

 

17- پروفیل کناف T 24-1200

 

 

18- پروفیل کناف T 24-600

 

 

19- پروفیل کناف L24

 

 

20- پروفیل کناف Ultraline 3600

 

 

21- پروفیل کناف Ultraline 1200

 

 

22- پروفیل کناف Ultraline 600

 

 

23- پروفیل کناف W 15*15*15*22

 

 

24- استاد کناف CW 50-3000

 

 

25- استاد کناف CW 75-3000

 

 

26- استاد کناف CW 100-3000

 

 

27- رانر کناف UW 50-4000

 

 

28- رانر کناف UW 75-4000

 

 

29- رانر کناف UW 100-4000