انواع پانل های کناف

انواع پانل های کناف

 

1- صفحات روکش دار گچی کناف معمولی (RG)

 

 

2- صفحات روکش دار گچی کناف مقاوم در برابر آتش (FR)

 

 

 

3- صفحات روکش دار گچی کناف مقاوم در برابر رطوبت (MR)

 

 

 

4- صفحات روکش دار گچی کناف مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM)

 

 

 

5- Cleaneo Random Plus 12/20/35 R

 

 

 

6- Cleaneo Slotlin B5