دیوارهای پوششی کناف ایران

1- معرفی و کاربرد دیوار کناف در ساختمان :

1-1- مرور ساختار :

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف‚ ساختارهای سریع و کارآمدی جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی‚ پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان می باشند. در این ساختار از یک لایه پنل گچی یا پنل مرکب (پنل گچی پوشش شدهخ با لایه عایق) استفاده می شود.(www.knaufir.net)صفحات مذکور بدون زیرسازی فلزی و به وسیله چسب خمیری مخصوصی به نام پرلفیکس (یا به وسیاه بتونه درزگیر کناف) مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحس یکپارچه حاصل می شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ‚ کاغذدیواری و پوشش های دیگر را خواهد داشت.

 

این روش در شرایط زیر قابل استفاده می باشد :

  • دیوار زمینه شاقول‚ صاف‚ مستحکم‚ فاقد رطوبت و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
  • فاطله میان لایه پوششی و دیوار زمینه محدود باشد.
  • ارتفاع پوشش کاری حداکثر 3 متر باشد.

 

2-1- تشریح مزایا

بدون شک‚ مهمترین مزیت دیوارهای پوششی بدون سازه‚ عدم نیاز به اجرای زیرسازی است. این ویژگی موجب کاهش هزینه و افزایش سرعت اجرا می شود. (www.knaufir.net)با استفاده از این ساختار ‚می توان بدون افزایش قابل توجه وزن جداره و با کمترین فضای اشغال ‚نازک کاری و عایق کاری جداره را (آن هم تنها در یک مرحله اجرایی) انجام داد.

 

2- اجزای ساختار

1-2- صفحات روکش دار گچی (پنل)

در ساختارهای دیوار پوششی بدون سازه ‚از پنل های معمولیRG یا GKB) استفاده می شود.

 

2-2- صفحات مرکب

این نوع صفحات‚ از ترکیب پنل های گچی با یک لایه عایق به دست می آیند. صفحات مرکب در دو نوع MW و PS تولید می شوند؛ بدین ترتیب که پنل های گچی با یک لایه عایق پشم معدنی (MW) پلی استایرن (ps) پوشش داده می شوند.(www.knaufir.net)(این عملیات در کارخانه صورت می گیرد) صفحات مرکب نوع MW دارای عایق صئتی و حرارتی بوده و صفحات مرک نوع PS صرفا دارای عایق حرارتی می باشند.

 

3-2-صفحان پرلفیکس کناف

برای نصب صفحات گچی و صفحات مرکب بر روی سطوح ساخته شده با مصالح بنایی‚ از چسی پرلفیکس کناف استفاده می شود. پرلفیکس‚ از گچ و مواد افزودنی ویژه ساخته می شود.

 

4-2- مواد و مصالح درزگیری و آماده سازی

این مواد و مصالح شامل نوار درزگیر‚ نوار چسب جداکننده (تری فیکس)‚ سازه یا نوار محافظ گوشه (کرنربید)‚ بتونه درزگیر (فوگن فولر)‚ گچ پوششی (ماستیک) و پرایمر زیر رنگ (تیفن گروند) می باشد.(www.knaufir.net)

تصویر

 

 

 

انواع دیوارهای کناف :

1- W611 دیوار پوششی ویژه نازک کاری

در این ساختار صفحات گچی توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. برای نازک کاری سریع وئ ارزان سطوح بنایی پوشش کاری نوع W611 گزینه مناسبی است.(www.knaufir.net)

تصویر

 

 

2- W631 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی

در این ساختار صفحات مرکب نوع PS  توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. (www.knaufir.net)با استفاده از ساختار W631 ضمن نازک کاری خواص حرارتی دیوار بنایی موجود نیز به نحو چشمگیری ارتقاء می یابد.

تصویر

 

 

5- W624 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی و صوتی

در این ساختار صفحات مرکب MW توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. (www.knaufir.net)با استفاده از ساختار W624 ضمن نازک کاری و عایق کاری حرارتی و صوتی دیوار بنایی به طور همزمان صورت می گیرد.

تصویر

 

 

اطلاعات عملکردی ساختارها

عایق صوتی دیوارهای پوششی W626 ‚ W623 ‚ W625 : براساس DIN 4109

 

 

مشخصات دیوار زمینه

عایق صوتی   R w R

عایق صوتی جانبی RLWR

جنس مصالح دیوار با اندود گچ به ضخامت 10میایمتر و وزن واحد سطح حدلقل 10کیلوگرم برمتر مربع (اجرا شده در یک سمت دیوار)

چگالی

مصالح

(چگالی دیوار)

 

 Kg/m3

ضخامت

 

 

 

 mm

وزن واحد

سطح

 

 

Kg/m2

دیواربنایی

 

 

 

 dB

دیوار بنایی به همراه دیوار پوششی و عایق به ضخامت 40 م.م

ضخامت پنل

2*12/5mm 12/5mm

dB

دیواربنایی

 

 

 

 dB

دیوار بنایی به همراه

دیوار پوششی

 

ممتد     منقطع

dB

آجر دقیق بتن گازی

مطابق با DIN 4165

اجرا با چسب

500

(450)

125

175

250

300

365

56

79

113

135

164

29

33

38

40

42

47

48

52

54

56

48

49

53

55

57

36

40

45

47

50

49

52

53

54

56

57

60

64

66

68

700

(650)

125

175

250

300

365

81

114

163

195

237

33

38

42

44

46

48

52

56

58

60

49

53

57

59

61

40

45

50

52

55

52

54

56

57

57

61

63

67

69

70

آجر مجوف سبک

مطابق با DIN 105

تیپ های B ‚ A ‚ W1

اجرا با ملات سبک

800

(770)

115

175

240

300

365

100

145

195

241

291

36

41

44

47

50

50

55

58

61

63

51

56

59

62

64

43

48

52

55

57

53

55

57

57

57

63

66

69

71

72

آجر فشاری

آجر مجوف

آجر فشاری پرمقاومت

آجر مجوف پر مقاومت/ مطابق با DIN 105

اجر با ملات معمولی

 

 

 

 

آجر فشاری ماسه آهکی

آجر مجوف ماسه آهکی

مطابق با DIN 106

 

 

 

1200

(1180)

115

175

240

300

365

146

217

293

364

441

41

45

50

53

58

55

59

63

65

68

56

60

64

66

69

48

53

57

60

63

55

57

57

58

58

67

70

71

72

73

1400

(1360)

115

175

240

300

365

166

248

336

418

506

42

47

51

56

59

56

61

64

67

69

57

62

65

68

70

50

55

59

62

65

56

57

57

58

58

67

70

72

73

74

1600

(1540)

240

300

365

380

472

572

54

57

61

66

68

71

67

69

72

61

64

67

57

58

58

72

73

74

1800

(1720)

240

300

365

423

526

638

56

60

62

67

70

72

68

71

73

62

65

68

57

58

58

73

74

75

 

 

بلوک مجوف بتن سبک

مطابق با DIN 18151

800

(820)

240

300

365

207

256

309

44

47

50

58

61

63

59

62

64

53

55

58

57

57

58

70

71

72

1000

(1000)

240

300

365

250

310

375

47

50

52

61

63

66

62

64

67

55

58

61

57

57

58

71

72

73

1200

(1180)

240

300

365

293

364

441

50

53

58

63

65

68

64

66

69

57

60

63

57

58

58

72

73

74

بلوک مجوف بتن معمولی

مطلبق با DIN 18153

1800

(1720)

240

300

365

423

526

638

56

60

62

67

70

72

68

71

73

62

65

68

58

58

59

73

74

75

بتن معمولی

مطابق با DIN 1045

2400

(2300)

150

200

250

355

470

585

53

58

61

65

68

71

66

69

72

60

64

67

57

58

58

72

73

74

 

 

 

 

ساختار

ضخامت لایه پوششی

mm

وزن واحد سطح

Kg/m2

W623

12/5

13

12/5*2

23

W625

12/5

14

W626

12/5*2

24

 

 

عایق صوتی دیوارهای پوششی W630 ‚ W629 ‚ W628:ساختارهای پیشنهادی کناف

 

 

ساختار

ضخامت لایه پوششی

mm

وزن واحد سطح

ضخامت

لایه عایق

cm

عایق صوتی R W R

 

dB

W628a

25*2

45

-

33

40

41

60

42

W628b

5/12*2

24

-

30

40

36

60

36

25*2

46

-

33

40

41

60

42

W629

5/12*2

26

-

30

40

36

60

36

5/12+20

34

-

-

40

36

60

36

18+25

43

-

33

40

41

60

42

20*2

42

-

-

40

41

60

42

25*2

48

-

33

40

41

60

42

W630

5/12*2

26

-

30

40

36

60

36

18+25

43

-

33

40

41

60

42

25*2

48

-

33

40

41

60

42